سوشید

صنف و در خواست کمک در جهت فک پلمپ

امروز به صنف دوزندگان مراجعه کردم و کمک خواستم.

- مسئول صنف گفت اگر می خواهی فک پلمپ شود می باید مجوز بگیری.

- گفتم مجوز دارم.

- گفت برای هر مغازه می باید مجوز جداگانه بگیری.

- اول هفتاد هزار تومان به حساب صنف واریز کن.

- اینکار را کردم.

- نامه ای به عنوان مجامع امور صنفی شهرستان کاشان به اضافه چهار نامه دیگر جهت گرفتن جواب به ادارات زیر داد:

دارایی

شهرداری

آگاهی

بهداشت