سوشید

نامه به مجری طرح ۴۰۰ هکتاری

مجری محترم طرح ۴۰۰ هکتاری نابر

سلام علیکم

احتراماْ خواهشمند است با توجه به اینکه شرکت مهندسی شرکت آب و خاک البرز به عنوان مشاور طرح مذکور می باشد در صورت امکان موارد زیر را در رابطه به طرح بررسی و اعلام فرمائید. مطمئناْ پاسخ به موارد زیر می تواند برای طرح و کشاورزان راهگشا و موثر باشد:

۱- هزینه های ثابت در واحد سطح برای کشت بادام و گل محمدی به تفکیک به چه میزان است؟

۲- هزینه های جاری در واحد سطح برای کشت بادام و گل محمدی به تفکیک چه مقدار است؟

۳- حداکثر زمان بهره برداری هزینه های ثابت در واحد سطح چگونه است؟

۴- میزان مصرف آب در واحد سطح برای بادام و گل محمدی به تفکیک چقدر است؟

۵- سودآوری در واحد سطح به تفکیک به چه میزان و از سال چندم بعد از کاشت می باشد؟

۶- محصولات پیشنهای منطبق با آب و خاک و هوای منطقه به غیر از بادام و گل محمدی و میزان هزینه های ثابت و جاری و سودآوری و آب مصرفی به نظر آن شرکت محترم کدام است؟

با تشکر - عضو هیئت امنا طرح - ۱۰/۲/۸۶