سوشید

تامین اجتماعی کاشان و سردرگمی بین صلاحدید و قانون

 

با ورود رئیس جدید تامین اجتماعی کاشان به این اداره ی با اهمیت و قرار گرفتن مسئول جدید بازرسی عملکردی جدید و متفاوت با گذشته برای کارفرمایان و کارگران رقم خورد.

رئیس جدید با شعار «نمی گذارم کسی سر دولت را کلاه بگذارد» با ابزار بازرسی کارگاهها فشار را بر کارگران و کارفرمایان بیش از گذشته نمود.

اما با توجه به خلا های قانونی اینجا بود که صلاحدید شخصی و تحقیقات محلی بابی نه چندان جدید وارد سیاست های حاکم بر مسائل اقتصادی کاشان گشت. عبارات «قانون شهر ما اینگونه است» و «ملاک ما تحقیقات محلی است» جملاتی نا آشنا برای این رئیس اصول گرا نمی باشد.

هر چند دفاعی بر تخلفات کارفرمایان و کارگران تحت سند های صوری وارد نیست،‌ اما سطحی نگاه کردن به آن و برخوردهای سلیقه ای و خارج از چارچوب قانونی نیز از طرف ادارات مجری قانون قابل دفاع نمی باشد.

از طرف دیگر عدم انسجام گروه های کارگری و کارفرمایی بر محور صنوف خود و در چارچوب قانون و عدم آشنایی مردم و حقوق خود خلائی است که ما را روز به روز برای رسیدن به مدینه فاضله آرمانی خود دور می نماید. از طرف دیگر علتی است برای پذیرش رفتارهای سلیقه ای و غیر قانونی بعضی از ادارات مرتبط.

هر چند مشکلی که کارگاه مورد بحث در پست های قبلی با موضوع بندی (پی گیری یک مشکل با تامین اجتماعی) در حال حل می باشد. اما سوال اینجاست عامه ارباب رجوع که با حداقل حقوق خود آشنایی ندارند چه کسی یا کسانی وظیفه دارند در یاری رساندن به آنان کمک نمایند.