X
تبلیغات
رایتل

سوشید

شیر و خط یک طرح اقتصادی در دفتر ترویج شهر برزک

 

افراد شرکت کننده در طرح نابر وقتی به دفتر ترویج می روند از آنها پرسیده می شود که در طرح نابر گل محمدی را می خواهند یا بادام و اعضا با استفاده از شیر و خط تصورات ذهنی خود ناچار به انتخاب یکی از آن می باشند.

آیا مهم نیست...

۱- میزان مصرف آب در واحد سطح برای گل محمدی و بادام؟

۲- میزان هزینه ثابت در واحد سطح برای گل محمدی و بادام؟

۳- میزان هزینه نگهداری در واحد سطح برای گل محمدی و بادام؟

۴- میزان سود دهی در واحد سطح برای گل محمدی و بادام؟

انتخاب شما چیست؟

شیر یا؟