سوشید

استاندارهای ملی یا اقدام مسئولین پرتلاش محلی

 

بیش  از دو سال است که تلاش فراوانی جهت تعریض ورودی برزک صورت می گیرد و در جای دیگر چند ماهی است که عملیات ساخت پل در پیچ سعدآباد برزک شروع شده است.

سوال اینجاست:

آیا طبق معیارها و استانداردهای ملی چنین کارهایی در حال شکل گیری است یا پی گیری و اقدام  مسئولین پرتلاش محلی؟