سوشید

واکنش مسئول روابط عمومی جهاد کشاورزی کاشان به وبلاگ

 

ایشان در واکنشی نسبت به مطالب وبلاگ خصوصاْ پست «بیو گرافی گردانندگان طرح ۴۰۰ هکتاری نابر» خطاب به سرباز سازندگی دفتر ترویج برزک بیان می دارند:

«من اضافه بر اینکه یک کارشناس هستم، کارشناس خاک و کارشناس آب و هوا نیز می باشم و حیف که وقت پاسخ دادن ندارم والا پاسخی بسیار دندان شکن می دادم»

اولاْ - در کارشناس بودن عزیزان شکی نیست و ضرب المثل دم خروس و قسم حضرت عباس از بنیان اشتباه می باشد.

ثانیاْ- ضمن استقبال از پاسخ ایشان و ارائه آن به مخاطبین وبلاگ عرض می داریم که حرف ما هم به نوعی در جملات شما نهفته است،

ما اعتقاد داریم تفاوت کشورهای جهان سوم با کشورهای توسعه یافته همین است که شما به نوعی بیان داشته اید؛

مردم کشورهای توسعه یافته قبل از انجام هر کاری فکر می کنند و جوانب آن را در نظر می گیرند ولی کشورهای جهان سوم  وقت فکر کردن ندارند و فقط عمل می نمایند.