X
تبلیغات
رایتل

سوشید

غلغلک دادن یا آزار رساندن

 

... تعداد زیادی از کارمندان شبکه ی اینترنت، به خصوص در کشورهای توسعه یافته معتقدند که آزادی بحث و کشف، ارزش دفاع کردن و هزینه را دارد، حتی اگر هدف فرعی آن، آزادی برای غلغلک دادن یا آزار رساندن باشد.

کتاب زوال فاصله های - فرانسس کارنکراس