سوشید

ناهنجاری های زشت و تکرار آن

 

روزانه نزدیک به ۴۰ نفر از آموزگاران، معلمین و دبیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان برزک به سختی مسیر ۵۰ کیلومتری برزک کاشان را طی می کنند تا سر کلاس درس خود حاضر باشند. (جدای از اینکه نزدیک به ۱۰ نفر از معلمین روستای سده ناچارند در سرما و گرما به دو راهی برزک بیایند و منتظر اتوبوس بایستند)

آیا برای مردم شهر برزک قابل قبول است که معلمین با بدترین وضعیت از طریق اتوبوس واحد، در راهرو اتوبوس، ایستاده یا روی چهار پایه پلاستیکی این مسیر دور و ناجور را برای تعلیم و تربیت بچه های آنان روزی ۲ مرتبه به خود تحمیل نمایند.

متولی رسیدگی به این مسئله مهم چه کسی است امام جمعه، بخشداری، شهرداری، شورای شهر، آموزش و پرورش شهرستان کاشان، ... چه کسی؟

نگذاریم ناهنجاری های زشت جامعه در اثر تکرار به امری طبیعی تبدیل شود.