X
تبلیغات
رایتل

سوشید

نخواستند، آتش بزنند

 

در یکی از جلسات هیئت امنا مسئول مستعفی جهاد کشاورزی کاشان و مبتکر طرح ۴۰۰ هکتاری نابر در جواب مسائل و مشکلات ناشی از غیر کارشناسی بودن طرح اینگونه جواب دادند:

«اجازه بدهید ما باغ را درست کنیم و تحویل کشاورزان بدهیم آن موقع، خواستند استفاده کنند، نخواستند آتش بزنند»

اما هنوز باغ تحویل داده نشده، بعد از گرفتن حدود ۱ میلیارد تومان وام به اسم کشاورزان نوبت دریافت نقدی از جماعت کشاورز خرده مالک رسیده است.

شاید کشاورزان به خود بیایند و توجیهات کارشناسی، اقتصادی، سوددهی طرح را بیشتر از پیش بررسی نمایند تا وضعیت طنابی که به آن دست انداخته اند بیشتر روشن شود.

انشاءالله