X
تبلیغات
رایتل

سوشید

خاطره ای از ذلت نماند

 

هر وقت در مسیر کاشان برزک و بالعکس از دو راهی برزک می گذرم و نگاهم به ضد هوایی کنار جاده می افتد. احساس غرور کرده و در این حال و هوا به گذشته نه چندان دور می روم؛

روزی که سردار کاشی یکه تاز آشوب و غارت گری منطقه، ادعای قدرت مطلق می کرد و روز به روز دایره حکومت خود را وسیع تر

در این مسیر پیغامی برای کدخدای برزک آقا محمود فرستاد که چنانچه تحت حکومت من قرار گیری ، در امانی و گرنه غارت و چپاول

قدیمی ها نقل می کنند که شیخ علی اصغر که از تفنگداران کدخدا بود گفت: مگر ماست در تفنگ های ما است که زیر بار زور برویم.

هر چند سر کدخدا در شبی تاریک در بستر، از پشت بریده شد و غارت و چپاول برزک، مردم را به مرده خوری واداشت، اما خاطره ای از ذلت نماند.