سوشید

* استمداد از بخشداری نیاسر

 

با توجه به اینکه دوستان شورایی شهر برزک زحمت کشیده اند و حریم شهر را تا پیچ سعدآباد کاهش داده اند،

و از طرفی چون پیچ نابر در حریم شهرداری برزک نمی باشد به تبع شهردار برزک، اصلاح خرابی جوی آب و رها شدن آب در عرض جاده و خطرساز بودن این مسئله و حل آن را وظیفه خود نمی داند،

بنابراین

از بخشدار محترم نیاسر خواهش دارم به این مشکل در منطقه بی مسئول برزک رسیدگی فرمایید.