سوشید

* لزوم کارشناسی طرح نابر

 

برای اینکه سرنوشت طرح نابر مانند طرحی نشود که دوست عزیزم متن کامل آن را در وبلاگ شان آورده اند مختصر در مورد آن تجزیه و تحلیل می کنیم:

 

وضعیت آب طرح با استفاده از آب مازاد سه منبع که متوسط آن با توجه به نظر کارشناسان جهاد کشاورزی اینگونه تخمین زده شده است:

قنات علیا: ۱۳۰ لیتر در ثانیه

چشمه زاینده رود: ۱۰۰ لیتر در ثانیه

قنات سعدآباد: ۲۰  لیتر در ثانیه

 

حق آبداران به تفکیک:

قنات علیا: ۳۶۰ نفر به اضافه

            ۵۵ نفر (متوسط در نظر گرفته شده با احتساب مالکین برای قسمت وقفیات)

چشمه زاینده رود: ۱۳۵ نفر

قنات سعد آباد : ۵۵ نفر

 

میزان زمین اختصاص داده شده در طرح نابر:

قنات علیا: ۱۶۰ هکتار

چشمه زاینده رود: ۱۶۰ هکتار

قنات سعد آباد: ۸۰ هکتار

 

اطلاعات بیشتر و تجزیه و تحلیل آمار فوق الذکر در پست های بعدی ارائه می شود.