X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۵۶ - سهم منابع انسانی در ایران؟

 

«نخستین همایش منطقه ای آموزش و پرورش کشورهای اسلامی در اردوگاه شهید باهنر تهران ...

وزیر آموزش و پرورش به آمارهای بانک جهانی و مقایسه بین کشورهای صنعتی و غیر صنعتی مبنی بر ارزیابی میزان تاثیر گذاری سه منبع ثروت یعنی منابع فیزیکی، انسانی و طبیعی اشاره کرد و گفت:

در کشورهای توسعه یافته سهم منابع انسانی ۶۷ درصد، در کشورهای در حال توسعه ۵۶ درصد و در کشورهای صادر کننده مواد خام، ۳۶ درصد است»(۱)

دوست عزیز سهم منابع انسانی در ایران چه مقدار است؟

 

(۱) روزنامه ایران یک شنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۶