X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۶۰- مصرف سرانه لبنیات کشور

 

«رئیس اداره تنظیم بازار سازمان بازرگانی استان اصفهان اعلام کرد که سرانه مصرف شیر و لبنیات هر اصفهانی در سال برابر با 12 کیلوگرم است.

... بر اساس آمار سرانه مصرف شیر در ایران 90 کیلوگرم است که طبق توصیه وزارت جهاد کشاورزی (!!!)، سرانه مصرف شیر باید 103 کیلوگرم باشد و برای این که میزان مصرف شیر کشور به میزان مصرف جهانی که 150 کیلوگرم در سال است، برسد باید میزان تولید شیر خام کشور 5/1 برابر افزایش یابد.

... در حال حاضر تولید شیر کشور بصورت تقریبی 7 میلیون و 700 هزار تن می باشد»

 

 

روزنامه ایران چهارشنبه 7 آدر 1386