سوشید

۱۶۹- نگاه یکپارچه به منابع آبی

وزیر نیرو  در کارگاه بین المللی توسعه ظرفیت سازی برای خبرنگاران حوزه آب کشورهای آسیایی:

... بحث نزاع بر سر آب کاملاْ غلط است و مسائل مربوط به منابع آب تنها باید از راه های منطقی و  فنی مورد بررسی قرار گیرد.

... بحث اقتصاد آب بسیار مهم است، در حالی که برای دیگر منابع انرژی مانند نفت بازار تشکیل شده است و مبادلات بین المللی صورت می گیرد، در زمینه آب چنین بازاری وجود ندارد و این موضوع در سطح بین المللی و منطقه یی باید حل شود.

او گفت: در ایران برای آب ارزش اقتصادی وجود ندارد. وی همچنین به بحث استفاده از منابع آبی اشاره کرد و گفت: متوسط استفاده از آب در دنیا یک بار است که می توان آن را حداقل به دو تا سه بار افزایش داد و برای این موضوع باید به بحث چرخه آب بپردازیم.

او افزود: هنوز نمی توان گفت که در جهان بحث آب شرب کاملاْ از سایر استفاده های آب تفکیک شده و باید توجه داشت که هزینه های بیهوده برای استفاده غیر شرب ضروری نیست.

وزیر نیرو خواستار نگاه یکپارچه به منابع آبی شد و افزود: اقدامات یکپارچه در خصوص بحث منابع آبی ضروری است که اگر مسوولان نگاهی غیر از این به آب داشته باشند به آب ضربه می زنند و منابع آب باید از سرچشمه تا دریا به صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد.

 

روزنامه اعتماد - چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۸۶