سوشید

۱۷۳- توزیع مناسب شیر یارانه ای

 

رئیس اداره بازرگانی استان اصفهان:

«سهم سرانه شیر در ایران بر اساس استاندارد مصرف باید ۱۷۵ کیلوگرم در سال باشد اما در حال حاضر این رقم نصف آن یعنی ۸۵ تا ۹۰ کیلوگرم است.

این در شرایطی است که در کشورهای پیشرفته به علت افزایش دانش تغذیه این سرانه ۳۰۰ کیلوگرم است.

... براساس آمار به ازای هر ۲۰ نفر یک شیر رایانه ای وجود دارد اما همیشه این گونه نیست گاهی هم به یک ایرانی در یک روز ۲۰ شیر یارانه ای می رسد.»(۱)

 

(۱) روزنامه ایران - ضمیمه استان اصفهان - شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۸۶