سوشید

۱۹۵- حقیقت و عشق

 

جملات خوبی توسط دوست عزیز سید محسن در بخش نظرات پست ۱۹۳

(شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی). (استون)
(دروغ آیین اربابان و بردگان, و حقیقت خدای انسان‌های آزاد است).  (ماکسیم گورکی)
(حقیقت و گل سرخ هردو خار دارند.) (مثل اسپانیایی)
(حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شود .. آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند!) (-)
(حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو کن.) (ولتر)
(حقیقت را با بی طرفی مطلق و با روحی آزاد از هرگونه تعصب جستجو کنید.) (دکارت)
(قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است) (هیچکاک)
(حقیقت انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به استهزا بگیرد. اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود.) (سر وینستون چرچیل)
(حقیقت و عشق تنها مفاهیمی هستن که ارزش زندگی کردن برای آنها وصد البته ارزش مردن برای آنها وجود دارد.) (شکسپیر)
(کسانیکه حقیقت را درک کرده‌اند با افرادی که حقیقت را دوست دارند برابر نیستند.) (شاتوبریان)
(اگر هنر نبود زیر بار حقیقت در هم می‌شکستیم.) (نیچه)
(هنر دروغی است که حقیقت را بیان می‌کند.) (پیکاسو)
(حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد.) (گاندی)
(تا از عادت پرستی بدر نیائی و دست برنداری، حقیقت ورز نشوی.) (عین القضاه همدانی)
(تنها حقیقت همانه زیبایی است.) (-)