سوشید

۲۲۳- کارگروه GIS عماد

 

هدف کلی: استفاده از فناوری اطلاعات در جهت اجرای هرچه بهتر پروژه ها در زمینه های مختلف

 

اهداف جزئی:

الف- ارتقاء سطح دانش کارگروه

ب- همکاری

ج- تحقیق (تجزیه و تحیلیل)

د- ....

 

نمونه ها (گروههای هدف) - ابزار - روش اجرا

الف- کارگروه - آموزش - دوره های تئوری و کاربردی

ب- مسئولین و کارآفرینان - پژوهش - تحقیق و ارائه

ج- مسئولین و مردم - پژوهش - تحقیق و ارائه

د - ...

 

دبیر کارگروه GIS عماد - معصومه شائمی - کارشناس جغرافیا