X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۲۳۱- تمدن روزی به وجود آمد

 

... قاعدتاْ روح قدرت است و جسم سستی، اما اگر وضع معکوس شود عواقب اسف باری ببار می آید.

... پاسکال: انسان چیزهایی می نویسد که بر خواننده نیز ممکن است معلوم بشود، اگر از او بخواهند که خود درباره ی آنها تامل کند.

... تمدن روزی بوجود آمد که صیادی، اول بار، از دریدن شکار خود در نخجیرگاه صرف نظر کرد و آن را به خانه برد و پخت، و از این راه لذت آنی ارضاء شدن گرسنگی را به تعویق انداخت. اما در خلال پیشرفت تمدن جدا ساختن لذت از نیاز تقریباْ یکی از صفات ممیزه ی آن شده است، تا آن جا که ما کارها را فقط برای بردن لذت انجام می دهیم بی آنکه توجهی به ارزش باطنی و مقاصد آنها داشته باشیم. بسیار زیاد می خوریم بی آنکه ارزش غذایی مواد مصرف شده را در نظر بگیریم. بیشتر از حد احتیاج می نوشیم و می خوابیم. آموخته ایم که ارضاء شدن را از نیاز جدا سازیم، و احتیاجات مصنوعی ایجاد می کنیم تا از ارضاء شدن آنها لذت ببریم.

کتاب روان شناسی جنسی - تالیف پرفسور اسوالد شوارتز - ترجمه ب. صمد، نوری نژاد