X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۲۳۳- تصیم گیری گروه یا فرد ؟؟؟؟؟


گفته اند که دو مغز بهتر از یک مغز فکر می کنند و این گفته همواره مورد قبول کشورهای غربی بوده است سیستم حقوقی آمریکا وبسیاری از کشور های دیگر براین باور گذارده شده است .این باور ،گسترش یافته وبه دنیا رسیده که امروز بسیاری از بسیاری از تصمیات سازمانها در سطح گروه ،تیم با کمیته گرفته می شود  .یکی از مزایای عمده تصمیم گیریهای فردی سرعت آن است. فرد نباید تشکیل جلسه بدهد ووقت زیادی را صرف بحث درباره راههای گوناگون کند. بنابراین زمانی که باید تصمیمی گرفته شود،اوازاین مزیت برخوردار  است که بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیماتی که به وسیله فرد گرفته می شود ،از نظر مسئولیت و کسی که باید حساب پس بدهد مساله بسیار روشن است.به خوبی مشخص است که چه کسی تصمیم گرفته بنابراین نتیجه کار بر عهده وی بوده و او هم مسئولیت را می پذیرد اما اگر مسئولیت تصمیم برعهده گروه گذارده شود مساله تا اندازه ای مبهم می گردد.
سومین مزیت تصمیمات فردی این است که در این گونه تصمیم گیری ها  ثبات رویه در ارزشها وجود دارد .تصمیماتی که به وسیله گروه گرفته می شود دستخوش کشمکشها و برخورد قدرتهای بین گروه قرار می گیرد . نمونه عالی این گونه تصمیمات مصوباتی است که در مجالس قانون گذاری به تصویب می رسد.تصمیماتی که در یک جلسه گرفته می شود با تصمیمی که در جلسه بعد گرفته می شود 180 درجه تفاوت دارد واین منعکس کننده تواناییها و فشارهایی است که آنها می توانند بر سایر اعضا (در رابطه با یک مساله خاص) وارد آورند. اگر چه فرد معمولاً در تصمیمات خود برای همیشه و به صورت کامل پایدار وبا ثبات نیست ،ولی در مقایسه با گروره از ثبات بیشتری برخورداراست.
اینک مطالب بالا را با نقاط قوت تصمیمات گروهی مقایسه می کنیم ،درگروه اطلاعات و دانش بیشتر وکامل تری وجود دارد .اطالاعاتی که از منابع چندین نفر گرفته می شود ،به گروه این امکان را می دهد که بار اطالاعاتی تصمیمات را سنگین تر کند . علاوه بر افزایش بار اطلاعاتی ،گروه می تواند در سطح ناهمگن وغیر متجانس تصمیم بگیرد بدین وسیله دیدگاههای مختلف ارائه می گردد،بنابراین راه حلها ورهیا فتهای بیشتری مورد توجه قرار می گیرد . مدارک وشواهد بیانگر این است که همیشه عملکردگروه از بهترین فرد هم، بهتر است بنابراین کیفیت تصمیماتی که گروه می گیرد در سطح بالاتری است سرانجام ،گروه باعث می شود که راه حل بیشتر مورد قبول واقع شود . بسیاری از تصمیمات ،پس از اتخاذ مورد قبول واقع نمی شود زیرا افراد آنها را نمی پذیرند .اعضای گروه که در فرایند تصمیم گیری مشارکت می کنند علاقه زیادی دارند تا راه حلهای ارائه شده را موردتایید قرار دهند و دیگران را تشویق به پذیرش آنها نمایند.
بنابراین کدام یک بهتر است فرد یا گروه ؟ پاسخ بسیار روشن است ((آن بستگی دارد)) موارد زیادی وجود دارد که فرد می تواند بهترین تصمیم را بگیرد .
برای مثال ،مدارک وشواهد موجود بیانگراین است که اگر تصمیم چندان مهم ودر مرحله اجرا نیازی به تعهد زیر دست و کارکنان رده پایین نباشد بهتر است که به وسیله فر د گرفته شود. به همین شیوه می توان استدلال کرد که اگر اطلاعات به میزان کافی وجود داشته باشد واگر زیر دستان درباره نتایج حاصل تعهد بنمایند بهتر است که تصمیم به وسیله فرد گرفته شود.
به طور کلی این که آیا فرد یا گروه باید تصمیم بگیرد یا خیر ،به میزان اثر بخشی وکارایی بستگی دارد ازنظر اثر بخشی گروه برتری دارد .هر قدر راه حلهای ارائه شده بیشتر باشد آنها می توانند خلاقیت بیشتری داشته باشند ،دقیق تر وصحیح تر باشند ،ودر مقایسه با تصمیمات فردی از کیفیت بالاتری برخودار باشند ،ولی تصمیماتی که فردمی گیرد از نظر کارایی یا راندامان بر تصمیمات گروه برتری دارد ، تصمیمات گروه کارایی چندانی ندارد  زیرا آنها برای رسیدن به یک راه حل باید وقت و منابع بیشتری صرف کنند.
گردآورنده :جواد جهانی
منبع: استیفن پی رابینز1943(Stephen P. Robbins)( مبانی رفتار سازمانی ص159-160 انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی 1385 )