X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۲۷۶- چیزی به نام شکست وجود ندارد....


چیزی به نام شکست وجود ندارد ،آنچه بدست می آید نتیجه است وبس. هر یک از ما مواردی می توانیم یادآور شویم که به دنبال چیزی بوده ایم ولی چیز دیگری بدست آورده ایم گاهی هر گونه تلاش و برنامه ریزی می کنیم می بینیم هیچ چیز درست از آب در نمی آید انچه می توان گفت این است که اگرنتیجه بدست آمده مطلوب نیست ولی نتیجه ای بدست آمده.
نتایج مثبت ازصحت تکالیف انجام شده حکایت می کند ونتایج منفی ما را به آزمودن شیوه ای معقول ودرست فرا می خواند ونه افسوس و دریغ خوردن بر گذشته ونتایج از دست رفته.
آدمی تا زنده است شکست نخورده است واین باور افراد موفق است .آدم ها همیشه موفق می شوند نوعی نتیجه بدست آورند، خواه مثبت یا منفی آنان نتیجه را تجربه ای به شمار می آورند که بر میزان شناخت آنها افزوده است. تنها سرمایه ای که همواره برای آدمی می ماند یا تنها فایده ای که هر روز نسبت به روز قبل بدست می آورده تجربه است واین سرمایه ای است که تنها افراد موفق توان بهره برداری از آن را می یابند.
افرادی که از شکست می ترسند از آنچه ممکن است  عملی شود از قبل نقشه ای در ذهن خود ترسیم می کنند و همین نقشه ذهنی آنان را از همان اقدامی که می تواند موجب  تضمین موفقیت شود باز می دارد.
نویسنده مشهوری  (Mark twain) گفته است هیچ منظره ای غم انگیز تر از مشاهده جوان بدبین نیست، این گفته درست است زیرا افرادی که شکست را باور دارند تقریباً یک زندگی نکبت باربرای خود تضمین می کنند مانند افراد خود کم بین که با احساس خود کم بینی پذیرفته اند که بدبخت هستند وهر چه غم وناراحتی سختی است سهم آنان است اینان گمان می کنند دیگران نه غمی دارند ونه دردی . ولی افراد موفق نسبت به آنچه درست از آب در نمی آید یا درست عمل نمی شود هیچگونه احساس منفی به خود راه نمی دهند برای مثال:
فردی در21 سالگی در تجارت شکست می خورد.
در 22سالگی درانتخابات مجلس رای نمی آورد .
بازدر 24 سالگی در تجارت شکست می خورد .
در 26 سالگی همسرش را از دست می دهد.
در 27 سالگی ناراحتی عصبی شدید پیدا می کند.
در 34 سالگی در رقابت های انتخاباتی کنگره شکست می خورد.
در 36 سالگی بازهم در رقابت های انتخاباتی کنگره شکست می خورد.
در45 سالگی می خواست سناتور شود اما رای نیاورد .
در 47 سالگی تلاش می کند معاون رئیس جمهور شود اما موفق نمی شود.
در 49 سالگی در انتخابات مجلس سنای کشورش رای نمی آورد .
پس ازاین ناکامی های پیاپی در سن 52 سالگی به ریاست جمهوری می رسد.
اگر آبرهام لینکلن این رخدادها رادرزندگیش شکست به شمار می آورد بعید به نظر می رسید که بتواند به ریاست جمهوری دست یابد.

                                                                        گرد آورنده:جواد جهانی
Email:j_javadjahani@yahoo.com                                                          
منبع:
آنتونی رابینز ، 1987 ،ص73  ( به نقل از دکتر رضاییان،مبانی مدیریت رفتار ص350)