سوشید

۳۰۰-رئیس دولت نهم و شاه

 

احمد توکلی:

«...رئیس دولت نهم و شاه از نظر اخلاقی نقطه مقابل یکدیگر هستند اما این سیاست تکیه بودجه بر نفت اگر با سیاست های شاه یکی شود نتیجه آن نیز یکی خواهد شد. به هر حال اتکا به نفت هر روز بیشتر می شود و درآمد نفتی ما که حاصل از فروش ثروت است چندان با حرکت های ملی ارتباط ندارد. در چنین اقتصادی تقاضای کلی بدون توجه به عرضه کل جامعه بالا می رود و دولت برای جبران این مهم به سوی واردات حرکت می کند در این راستا برخی کالاها با کاهش شدید قیمت روبه رو می شوند و بخشی از کالاها که قابل وارد شدن نیستند مثل مسکن با افزایش قیمت مواجه می شوند که گرانی بخش غیر قابل تجارت به بخش قابل تجارت سرایت می کند. بر این اساس با واردات، بخش قابل تجارت نابود می شود. نتیجه چنین سیاستی تورم و رکود است و در ادامه آن صادرات غیر نفتی کاهش می یابد. به هر روی امسال اتکای منابع بودجه عمومی دولت به منابع نفتی ۵۹ درصد می باشد و این اتکا به نفت حتما بیماری هلندی را در سال آینده در اقتصاد کشور تشدید می کند.»(۱)

 

(۱) روزنامه اعتماد ملی - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۶