X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۳۶- و بهای آن را نیز بپردازی

شجاعت آن نیست که از آدمها شجاع تقلید کنی،


بلکه آن است که به شیوه ی خود زندگی کنی


و بهای آن را نیز بپردازی.


حتی اگر بهای به شیوهی خود زیستن،


خود زندگی باشد،


باز ارزش آن را دارد.


زیرا در چنین شیوه ی زیستن است که


روح به دنیا می آید.


هنگامی که کسی آماده است تا برای چیزی بمیرد،


همین آمادگی و شور اوست که


او را دوباره متولد می کند.


اگر در این آمادگی رنجی نهفته است،


رنج زایمان است.


به شیوه ی خویش زیستن، شجاعت می خواهد،


دل و جرأت می خواهد.


به شیوه ی خود زندگی کن، شبیه خودت باش و بس.


نگران عوام نصیحت گو نباش.


زندگی خود را ترسیم کن.


از روی نقش کهنه ی دیگران نقاشی نکن.


خلاق باش.


اگر هم در شیوه ی خود بر خطا باشی،


بهتر از آن است که دیگران به جای تو زندگی کنند


و تو بر صواب باشی.


زیرا کسی که شیوه ی دیگران زندگی می کند


و بر صواب است،


زندگی را به بطالت می گذراند،


وکسی که به شیوه ی خود زندگی می کند


و بر خطاست،


بالاخره دیر یا زود


از خطای خویش درس خواهد گرفت.


او خطای خویش را


دست مایه ی تجربه های  خویشتن خواهد بالید.


تنها کسانی تجربه خواهند کرد


و خواهند آموخت که


آماده ی خطاها و اشتباهات خویش اند،


و بهترین راه اشتباه کردن،


آن نیشت که به دیگران گوش بسپاری،


بلکه آن است که به شیوه ی خود زندگی کنی


و با چشمان خو ببینی!OSHO