سوشید

دوستان سلام

سلام 

دوستان عزیز سلام 

در مسیری که انتخاب کرده ایم مشکلاتی پیش می آید که گاه آنچنان خسته مان می کند که طاقت از کف می رود و گاه با انجام پروژه ای خستگی از تنمان بیرون می آید. 

سعی حقیر بر آن است که وقفه طولانی را جبران نموده و حتی الامکان هر روز با یک پست با شما باشم. 

انشاء الله 

عبدالمجید رفیعی برزکی