X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۵۵- همچنان به دنبال مکان برای مهد کودک

همچنان به دنبال مکان برای مهد کودک؛ دیشب پیش نویس قرارداد مکان با نماینده مالک نوشته شد. این مکان در ابتدای باغستان است و  نیاز به تعمیراتی دارد، البته قرارداد نهائی نگشته و مقرر گردید تا با موافقت مالک در رابطه با کلیت موضوع و مدت قرارداد و قیمت اجاره، امروز صحبت شود.
در برزک مکان برای اجاره کردن به سختی پیدا می شود. هر چند خانه هایی خالی هست که فقط تابستانها مورد استفاده قرار می گیرد و در زمستان بدون استفاده است؛ در عین حال مالک چنین منازلی با توجه به این که از وضعیت خوبی بهره مندند تمایلی به اجاره دادن آن ندارند.