X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۵۷- مکانی برای مهد کودک

امشب، بعد از پی گیری مداوم جهت یافتن مکانی برای مهد کودک، کار به مراحل نهایی نزدیک شد.
مقرر گردید در طول هفته پیش رو به صورت ضربتی کار آماده سازی و متناسب سازی مکان جهت مهد با کمک دوستان انجام گیرد.
در این مسیر کمک دوستان: آقای محمد سنجریان عضو فعال شورا، آقای محمد خوانساری  و آقای سید اکبر سید علی زاده بسیار موثر بود.
امیدواریم با کمک دوستان شاهد مهد کودکی ایده آل در برزک باشیم.