X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۶۲- قرارداد مهد

امروز قرارداد نحوه همکاری شرکت تعاونی عماد و دارنده مجوز مهد کودک در برزک به امضاء طرفین رسید.
طبق زمان بندی مشخص شده مقرر گردید در طول هفته پیش رو مکان گرفته شده آماده گردد و مربی که دو نفر در نظر گرفته شد آموزش نهایی را ببینند و با توجه به رایزنی و مشورت با بهزیستی و مهد کودک های کاشان وسایل مورد نیاز خریداری شود.