سوشید

۳۶۷- شما وجدان ندارید

شما وجدان ندارید، حاضرید منافع جامعه را فدای منافع شخصی کنید، دو سال دیگر شما شورا می شوید؛ ببینم چه گلی به سر مردم می زنید.
می گویید «دستاورد شورا در بخش کشاورزی»،
در حالی که در زمان ما بعد از سیل بیشترین لوله برای کشاورزها وارد منطقه شد.
شما می گویید « من نماینده هیئت امنا طرح نابر هستم»
کی چنین چیزی واقعیت دارد.
می گویید « رکود طرح نابر»
چرا دل مردم را خالی می کنید.
 می گویید « مردم چگونه وام ها را پرداخت خواهند کرد»
وام با سود چهار درصد هم چیزی هست که راجع به آن صحبتی شود.
این گزارش را تو نوشته ای و جرات نکرده ای اسم خود را زیر آن بنویسی. مدیر مسئول نشریه آدم خوبی است و تو از آن سوء استفاده می کنی؛ من جوابیه آماده کرده ام و برای چاپ به نشریه می فرستم.
....
این صحبت های مسئول سابق مرکز ترویج برزک بود که با ناراحتی هرچه تمام تر در ارتباط با گزارشی که توسط اینجانب به نام « دستاورد شورا در بخش کشاورزی – انتقال مرکز ترویج، رکود طرح نابر» نوشته شده بود، بیان گردید.