X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۷۰- خوشبختی دیگران

انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد. دوسن پیر
آلام و ناراحتی ها فکر انسان را قوی می نماید. ناپلئون
آدم بدبخت همه لوازم خوشبخت بودن را در اختیار دارد به جز اراده و خوشبختی
انسان خود را نمی شناسد مگر هنگام فقر و بدبختی. آلفرد دوموسه
بدبختی مربی استعداد است. هوگو

در صحنه  زمین هیچ قلبی نیست که راضی باشد. مثل ایتالیائی
به ضرورت آمدم در این جهان و به حیرت زیستم و به کراهت میروم. افلاطون
چهار نوع انسان در دنیا زندگی می کنند عشاق جاه طلبان خیال پردازان و دیوانگان
حیات بستگی به مقدرات و تصادفات دارد که انسان متصل با آن روبروست و خودش هم خبر ندارد.
آدم عاقل برای هر پیش آمد ناگواری مهیاست. محمد حجازی
اشکهای دیگران را به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست. بودا
آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست فقط آنچه درماست ازماست. لاوات
آنکه نیک بختی خود را به دست دیگری می داند بسی ناکامی خواهد کشید. حجازی
انسان خود را نمی شناسد مگر هنگامی فقر و بدبختی. آلفرد دوموسه
ای مردم چرا سعادت را در خارج میجوئید؟ سعادت در درون شماست.
با مشکلات می جنگیم که به آسایش برسیم وقتی به آسایش رسیدیم آسایش را غیرقابل تحمل می یابیم. بروکس آرامز
با آب ساده و نان خشک و بازو زیر سر، همچنان می شود خوشبخت بود. کنفوسیوس
بدبختی ها را فراموش کنید تا خوشبخت شوید و اگر خوشبختی ها را از یاد ببرید آدم بیچاره و بدبختی خواهید بود. مترلینگ
هیچ بدبختی بزرگتر از ناراضی بودن نیست. لائوتسه
بزرگترین بدبختی آن است که طاقت کشیدن بار بدبختی را نداشته باشیم. باس
به عقب نگاه نکنید ممکن است خوشبختی را که رو به سوی شما دارد از دست بدهید.
بنا کردن عمارت خوشبختی انسانی بسیار دشوار و خراب کردن آن سخت آسان است.
بیشتر بدبختی های ما قابل تحمل تر از تفسیرهائی است که دوستانمان درباره آن ها می کنند. کولتون
بدبختی آن نیست که می توان از آن برحذر بود بلکه آن است که گریزی از آن نیست. مثل چینی
تا زمانی که ننگ و جنایت دوام دارد، هیچ ندیدن و نشنیدن برای من منتهای خوشبختی است. میکلانژ
بدبختی همیشه از دری وارد می شود که برای او باز گذاشته اند. مثل چکسلواکی
تو از بدبختی خود ناله می کنی اگر ملاحظه کنی که دیگران چقدر رنج می کشند آهسته تر ناله خواهی کرد. شیلون
چیزی که موجب غصه دیگران نمی شود چرا باعث غصه ما باشد. حجازی
خوشبختی کالائی است که طبیعت آن را به قیمت بسیار گرانی به ما می فروشد. ولتر
خوشبخت کسی است که دم را غنیمت می شمارد و به خود می گوید من امروز خوشم تا فردا چه پیش آید. ورایدن
در منتهای فلاکت و بدبختی به انداک چیزی می توان دلخوش و بی نیاز شد. ژان ژاک روسو
در میان امواج در جاده های پرفراز و نشیب و در دریاها به دنبال خوشبختی می دویم در حالیکه خوشبختی در اینجاست. هوراس
سه راه خوشبختی عبارت است از بدی ندیدن و بدی نشنیدن و بدی نکردن. مثل چینی
سعادت گلی است که می تواند از وزش یک نسیم ضعیف افسرده و پژمرده گردد.
سعادت و یا بدبختی بشر با ثروت ارتباطی ندارد بلکه مربوط و منوط به خلق و خوی اوست. لاروشفوگو
کسی که از چیز کمی خوشبخت نمی شود از هیچ چیز خوشبخت نخواهد شد. اپیکور
علت بدبختی و بیچارگی ما داشتن فرصت های زیاد است که صرف تفکر درباره خوشبختی و بدبختی می گردد. شاو
کلید سعادت و خوشبختی ما در اختیار پندار و گفتار و کردار ما است. مثل چینی
منبع:
www.pcseven.com/forum