X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۷۱- امروز چند شنبه است؟

نمی دونم چرا امروز در حالی که مشغول کارهایم بودم فکر می کردم که چهارشنبه است تا اینکه دوست خوبم آقای صادقی زنگ زد و گفت برای جلسه فردا مطالب آماده است؟  

گفتم مگه فردا جمعه است؟  

گفت آره  

در حالی که باورم نمی شد روی به بنا کردم و گفتم امروز چند شنبه است؟ 

گفت پنج شنبه 

.... 

امروز مشغول کارهای مکان مهد بودم. حداقل دو روز دیگه کار بنایی داره تا بشه یه کم گفت آماده است تا برویم وسایلش را بخریم. 

تا حالا هزینه های نسبتاْ خوبی برای آماده سازی مهد صورت گرفته و هنوز خرید وسایل انجام نشده است و این ها این قدر مهم نیست به اندازه تاخیری که در اجازه ثبت نام به مهد اتفاق افتاده و وضعیت را سخت نموده است.  

در حالی که اداره بهزیستی کاشان در ابتدا امر  ما را به تعجیل سوق می دادند و حالا پا را در یک کفش کرده که تا موافقت اصولی نیاید هیچ کاری نمی شود کرد و اصفهان هم با کمال آرامش جواب را موکول به گرفتن جلسه می کند. پیرش بسوزد این بورکراسی اداری که دست و پاگیر شده است.  

هزینه ها کم و بیش از طریق شرکت تعاونی عماد صورت می گیرد و هنوز موفق نشده ایم که مشارکت فردی را جلب نماییم و شورای گرانقدر هم که خبری نیست و شهردای هم که بعد از چند سال ارتباط نتوانسته ام پلی برای همکاری ایجاد کنیم و این در حالی است که شورا و شهرداری اگر کاری جورشان باشد، دستشان بسیار باز است. 

فردا ساعت ۱۰ جلسه نشریه است و می رویم اگر خدا بخواهد شماره ۶ را بعد از گرفتن اشکالات برای برای چاپ بفرستیم.