سوشید

۳۷۶- نوع دوستی بهترین و عالی ترین احساس انسانی است.

بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است. هوگو
داشتن یک دوست حقیقی از همه چیز گرانبهاتر است و کمتر کسی هم درصدد بدست آوردنش می باشد. لارشفوگو
دوستان را در خلوت توبیخ کنید و در ملاء عام تحسین. لاتین
نوع دوستی بهترین و عالیترین احساس انسانی است. هوم 

تا انسان دوست نداشته باشد نمی فهمد. لامارتین
در انتخاب دوست شتاب مورز و به تعجیل از آنان روی نگردان . سولون
چشم به مال مردم نداشته باش تا در دوستی تو بکوشند.
دوستان حقیقی اگر از دیده بروند از دل نخواهند رفت. سیسرون
دوست به جای چتری است که باید روزهای بارانی همراه باشد. پل نرولا
دوستی را به عمری فراچنگ آرند نشاید که به یکدم بیازارند. سعدی
دوست بدارید تا شما را دوست بدارند. سنت اگوستن
دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است. ولتر
دوستی مثل اسناد کهنه است. قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند. گوته
دوستان را همیشه ثناگوی که دوستی از ثنا خیزد و چنانکه عداوت از قدح و هجا. سقراط
دوست همه کس دوست هیچکس نیست. یوردالو
دوستی ازدواج دو روح است و در آن طلاق و جدائی جایز نیست. ولتر
دوستان واقعی در خدمتگزاری و فداکاری رقیب و حریفند، و هیچ پاداشی نمی خواهند. سیسرون
دوست آن است که در مصیبت از کنار ما نرود.
دوستی بر اساس تقوی پایدار است و همین که این پایه لغزید بنای دوستی واژگون می شود. سیسرون
دوستانت را در نظر خود ارزان میندیش و خود را نیز در نظر ایشان چنین مکن. فولر
دوستی گیاهی است که باید هرچند وقت آن را آبیاری کرد.
صفات هرکس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست. کارلایل
کسی که دوست می دارد همیشه در هاله ای نورانی زندگی می کند. آلفرد دوموسه
کسانی که دوستی را از زندگی برمی دارند مثل آن است که آفتاب را از عالم برداشته اند. سیسرون
کسی که رفیق خوبی دارد احتیاج به آئینه ندارد.
مرا اندکی دوست بدار ولی طولانی. کریستوفرمارلو
من در جهان یک دوست داشته ام و آن هم خودم بوده ام. ناپلئون
نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند. ژرژواشنگون
نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و ترا پند دهد و رازت را آشکار نکند. بوعلی سینا
هدف نهائی مبارزه ما دوستی با تمام مردم دنیاست. گاندی
هرگاه می خواهی با کسی دوستی کنی بیشتر از همه ببین که فهم او چه اندازه است، نیک و بد را در چه می داند افتخار و اهانت را چه می شمارد، نیکبختی او در چه چیز است؟ مارک اورل
همه را دوست بدارید و خوبی های دیگران را ببینید و به زبان بیاورید، تا طرف توجه و محبوب همه باشید. هیلین شاختر
همانطور که عشق های حقیقی کمیاب است دوستی های حقیقی نیز کمیاب است. لارشفوگو

منبع:
www.pcseven.com/forum