سوشید

۳۹۴- با جان و دل می خریم

صداهای کم لطفی از گوشه و کنار شنیده می شود و نه این که من خود را برای آن آماده نکرده باشم که با علم به این موضوع قدم به میدان نهاده ام.
من کمترین کوچکتر از آنم که در برابر دوستان خود را عددی حساب کرده و توقع و انتظاری داشته باشم، چرا که در هر جای زندگی ام نگاه می کنم این قدر لطف و محبت از دوستان دیده ام که برای ادامه زندگی فقط شرمندگی تقصیر خدمت با خود دارم و دیگر هیچ
دوستان خود شاهدند برای شروع شرکت تعاونی عماد چه تلاش هایی صورت گرفت. فقط یک سال مطالعه و یک سال متقاعد کردن دوستان برای شکل گیری و یک سال طول کشیدن برای کارهای اداری و ثبت و در واقع می توان گفت سه سال طول کشید یک شرکت تعاونی از مطالعه تا ثبت. در صورتی که همگان مطلعند برای شکلی گیری یک شرکت شخصی سه روز نیز کفایت می کند.
و باز دوستان اطلاع دارند مطالعاتی که برای اینترنت صورت گرفت چقدر سخت و فشرده بود. در فضایی که اطلاعات میلی متری ارائه می شود که آنهم گاه نمی شود با کمک همدیگر توانستیم بهترین حالتی که برزک می تواند از اینترنت در زمان خودش استفاده کند شناسایی و اجرا کنیم.
حاصل چهار سال تلاش بی مزد یک سیم شد که مجوزش از اصفهان گرفته شد و هیچ کجا دیده نمی شود و نیاز ندارم که دیده شود و اعتقاد داریم زمانی کاری صورت می گیرد که قابلیت های متفاوت در کنار همدیگر قرار گیرد. مطالعه، تحقیق، مکان، پول و نیروی انسانی وقتی باهم شدند یک کاری انجام می شود و اگر خواسته باشیم هر کدام از ما این مدال را از سینه دیگری کشیده به سینه خود بچسبانیم چیزی نیست جز پاره شدن بند های آن. در حالی که به کمک همدیگر می توانیم قدمهای شایسته تری برداریم.
کم لطفی  ها و نامهربانی را با جان و دل می خریم و در مقام تلافی بر نمی آییم ولی برای ساختن برزکی آباد هیچ چیز جز اتحاد چاره ساز نیست.