سوشید

۴۱۷- برنامه ریزی

امروز سعی کردم برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت خود را بررسی و به روز کنم. قبل از آن نگاهی به پایه های برنامه ریزی دارم:
الف – افرادی که با آنها در ارتباط هستم چگونه اند؟
1- به معنویات بسیار بیش از مادیات اهمیت می دهند.
2- راستگو، عادل، با انصاف، و دارای صفات نیکو هستند.
3- عمقی نگر هستند و سطحی نگر نیستند.
4- سختی کشیده هستند.

5- از طبقه پائین اجتماع هستند.
6- با اصالت هستند.
7- اهداف خدایی دارند.
8- در سایه اهداف خدایی به دنبال هدفهای انسان دوستانه هستند.
10- اطلاعات علمی و عمومی جهت دار و مفید دارند.
11- مدرک گرا نیستند.
12- خوش اخلاق، خوش برخورد و با ظرفیت هستند.
13- تعصبات ملی، مذهبی و گروهی نادرست ندارند.
14- به کار گروهی اهمیت می دهند.
15- اهل رابطه بازی، کاغذ بازی و پارتی و رشوه نیستند.
16- قادر به انجام کارهای سخت هستند.
17- به امور زیربنایی مانند کشاورزی، دامداری، صنایع دستی اهمیت می دهند.
18- تمایل به پشت میز نشینی نداشته و اهل عمل هستند

ب- بر این اساس تعیین مسیر حرکت با به کارگیری راهبرد هدایت به صورت زیر است:
1- کارهای لازم را از پیش تعیین کنید.
2- هدفهایتان را مشخص کنید.
3- اولویتها را بنویسید
4- به افراد کلیدی خبر دهید.
5- وقت کافی در نظر بگیرید.
6- دست به کار شوید.
7- انتظار مشکلات را نیز داشته باشید.
8- همیشه موفقیت ها را پیش چشم بیاورید.
9- طرح خود را هر روز بررسی کنید.

ج - و نگاهی به اولویت ها:
1- نیاز
همواره شخصی وجود دارد که روی ما حساب می کند به همین دلیل است که فهرست اولویتهای ما باید با آن چیزی که از ما خواسته می شود شروع شود.
2- چه چیزی بیشترین بازده را خواهد داشت
بیشترین وقت خود را صرف کارهایی کنید که بیشترین قدرت و توانایی انجام آن را دارید.
3- چه چیزی بیشترین سود یا پاداش را در بر دارد.
هیچ چیز به اندازه ی میل شخصی فرد به شخص انرژی انجام کار را نمی دهد.