X
تبلیغات
زولا

سوشید

۴۹۰- هنر

هنر یونانی در تناسب است
هنر چینی در آداب و معاشرت

هنر فرانسوی ها در کلک و تر دستی
هنر انگلیسی ها در قیافه حق به جانب گرفتن
هنر ایتالیایی در قشنگی
هنر روس ها در غم وغصه
و هنر پارسیان در عیب جویی