X
تبلیغات
زولا

سوشید

۵۰۳- مشتری بهشت

خداوند از آدم هایی که می خواهند
ضعف وزبونی خود را با خدا پرستی جبران کنند بیزار است
خداوند از آدم هایی که
یک تخته شان کم است
و جای خالی آن را با مذهب پر می کنند نفرت دارد
خدا وند آدم های  ذلیل طماع  ترسو و چاپلوس را  دوست ندارد
خداوند عارف عاشق می خواهد
نه *مشتری بهشت*
(دکتر شریعتی)