X
تبلیغات
زولا

سوشید

۵۲۶- امتحان

فقط سوپ کلم است که حال آدم را بیشتر از امتحان بهم می زند( آلبرت) .

امتحان مسخره ترین کار دنیا ست .(جرج برناد شاو)

امتحان بدون تقلب مثل کریسمس بدون درخت است.-(کی اس الیت).

امتحان بخشی از زندگی است ، نه زندگی امتحانست- (پائولوکویئلو).

امتحان در صورت عدم حذف پزشکی ،اولین گام در جهت شروع چاپلوسی پیش   استاد  برای گرفتن نمره ده  است—

چی گفتید امتحان اصلا معنی اس را نمی دانم –(جرج اورول)

توی مدرسه هر سوالی که در امتحانهایم درست جواب می دادم،بعدا می فهمیدم که کاملا غلط بوده است این اتفاق بعد ها در زندگیم هم ادامه یافت .هر  وقت فکر می کردم درست رفتار کرده ام ،دیدم یه جای کار اشتباه بود—(ارنست همینگوی)