X
تبلیغات
زولا

سوشید

دختر ها وپسر ها درکلاس باهم : خوب یا بد؟؟

این موضوعی بود که مطرح شد بوسیله استاد زبان انگلیسی ما برای نوشتن  ِشما چه فکر میکنید؟؟
جداسازی دختر ها وپسرها در کلاس یک بحث مهم در بعضی جوامع است ودر بعضی دیگر یک مسئله حل شده ا ست .محدودیت ها می تواند گاهی مفید وگاهی مضر باشد آن بستگی به شرایط دارد.من فکر می کنم این بستگی به چندین نکته دارد در هر جامعه وآن در تفاوت فرهنگ ها ست . برای مثال فرهنگ جامعه – فرهنگ خانواده و فرهنگ فردی  و از همه مهم تر ارزش های غالب بر جامعه .در جوامع با فرهنگ بالااین می تواند یک خصیصه برای دانش آموزان آن باشد که آنها هرگز فراموش نکنند که انها می آیند به کلاس فقط برای یادگیری ودر این راه باید از ظرفیت های هم کلاسی هایشان به طور مناسب استفاده کنند خواه پسر یادختر .به خاطر این درک آنها می دانند که آنها یک فرصت دارند که دیگران از آن محروم اند.در بین چنین جوامعی ارزش ها واهداف توصیف شده ومشخص هستند ودانش آموزان در این ضمینه توجیه اند. مفید است که دخترها وپسرها با هم استفاده کنند از دانش وتجارب وظرفیت های متفاوت هم دیگر. برای زنان محدودیت؛ مشارکت نداشتن در فعالیت ها از مد افتاده وقدیمی شده اند ما باید یاد بدهیم وآموزش بدهیم آنرا در مدارس و باید  دور نگه داریم دخترها وپسرها رااز موضوعات حاشیه ای . ماباید تشویق کنیم آنهاراکه قرار بدهند تمرکزشان را روی اهداف اساسی.

نوشته جواد جهانی
Email:j_javadjahani@yahoo.com