سوشید

تقصیر هیچ کس نیست

اما
  با این همه
تقصیر من نبود
                 که با این همه...
با این همه امید قبولی
در امتحان سادهْ تو رد شدم
اصلاً نه تو ، نه من!
تقصیر هیچ کس نیست
از خوبی تو بود
              که من
                       بد شدم!
(قیصر)