سوشید

نامه صنف به آگاهی

اتحادیه صنف گلدوزان - پشتی و پرده دوز کاشان

اداره محترم آگاهی و تشخیص هویت کاشان

موضوع : عدم سوء پیشینه

برادر .... فرزند ... دارای شماره شناسنامه .... صادره از .... نظر به اینکه از اتحادیه مذکور تقاضای صدور پروانه کسبی واقع در شهرستان کاشان را نموده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به گواهی صلاحیت نامبرده اقدام فرمائید.

اتحادیه صنف گلدوزان - پشتی و پرده دوز کاشان