سوشید

جملات قصار

 

افراد موفق همواره به دنبال فرصت های برای

 

کمک به دیگران

 

هستند