X
تبلیغات
رایتل

سوشید

برزک برزک برزک

 
 دوستی مطالب زیر را برایم ارسال داشت و جواب را در انتها خدمتشان می آورم:
 
با درود
 
دوستان
 
چرا هیچکدام جواب نمی دهید
 
ضمن قدر دانی از حسن نظر شما لطفا به جواب خود
 
را به موارد زیر ارسال کنید
 
 
 هر رفتنی رسیدن نیست
 
ولی برای رسیدن راه جز رفتن
 
نیست
 
 
سوال
 
 
آیا از سوابق مدیریتی شهردار برزک خبر دارید
 
فکر می کنید چند سال در سمتهای مدیریتی بوده
 
است
 
کارهای اجرائی چشمگیر ایشان چیست
 
آیا ایشان مدیر درون سازمانی یا برون سازمانی
 
است
 
آیا یک جمع دانشگاهی جهت توسعه برزک میتواند به
 
شهرداری یا شورای شهر کمک کند  و در صورتی که
 
جواب منفی است دلیل آن را بفرمایید و در صورت
 
مثبت بودن جواب روش اجرا کدام است
 
جواب:
 
از سوابق مدیریتی شهردار برزک هیچ اطلاعی ندارم
 
و راهی نیز برای کسب آن نمی شناسم.
 
اما مطمئنا یک جمعی که سازماندهی شده باشند و
 
الفبای کار گروهی را بلد باشند می توانند به شورا و
 
شهردار کمک نمایند.
 
هر کس در این زمینه پیش قدم شود اینجانب آماده
 
همه گونه همکاری در حد توان خود می باشم.