سوشید

تنها برای امروز

 

تنها برای امروز

1-   فقط برای همین امروز خوشحال خواهم بود. لینکلن می گوید: بیشتر کسان همانقدر خوشحالند که فکراً برای قبولش آماده شده اند. شادی و نشاط در خود ماست و بعالم خارجی بستگی ندارد.

2-   تنها برای امروز خواهم کوشید که خود را با آنچه هست سازش دهم و نمی کوشم که همه را مطابق آروزی خود سازم. در امور خانوادگی و اداری و خوشبختی خود همیشه با حوادث خواهم ساخت.

3-    تنها برای امروز در فکر بدن خود بوده و با تمرین های سودمند پرورش می دهم. به سلامتی خود توجه خواهم کرد و دقیقه ای در مواظبت آن سستی نمی کنم تا چون ماشینی دستورات مرا اطاعت کنند.

4-    تنها برای امروز خواهم کوشید تا مغزم را پرورش دهم و مطالب سودمندی فرا خواهم گرفت و آن چیزهایی را مطالعه خواهم کرد که بکوشش تفکر و تمرکز افکار احتیاج دارد.

5-    تنها امروز برای تقویت روانی  یک کار مطابق میل خود و دو کار ضد آن انجام می دهم.

6-    فقط برای همین امروز با همه توافق نظر حاصل کرده و از کسی انتقاد نمی کنم. آرام صحبت خواهم کرد و با همه محترمانه برخورد خواهم نمود.

7-    تنها برای امروز سعی می کنم که برای همین امروز زندگی کنم و دیگر با چیزهائی که احتمال وقوع آن فردا است کاری نخواهم داشت.

8-    تنها برای امروز خود برنامه ای دارم که اوقات خود را چطور صرف کنم و برای هر ساعتش برنامه تنظیم می کنم. ممکن است  دقیقاً این برنامه را اجرا نکنم اما نوشتنش لازم است. دیگر تصمیم های عجولانه نمی گیرم.

9-    تنها برای امروز نیم ساعت از وقت خود را برای خودم صرف می کنم و با خدای خود خلوت می کنم و اسرار خود را نزد او بر ملا می سازم.

10-  تنها برای امروز وحشت را از خود دور می کنم. بویژه از خوشحال بودن. از زیبائی لذت بردن. عاشق شدن و طرف عشق دیگری قرار گرفتن بیمی ندارم.

مبارزه با نگرانی دیل کارنگی