سوشید

هدف از ایجاد وبلاگ

 

در تجزیه و تحلیل طرح نابر که در پست «بررسی یک طرح کشاورزی در دولت نهم» آوردم و برای دوستان به صورت الکترونیکی فرستادم بازتاب های متفاوتی را در بر داشت.

یکی از دوستان جواب داد:

«

تا من مطلع هستم در طرح توسعه کشاورزی زمینهای نابر قرار است از
 
آبهای بلا استفاده در زمستان و مهار آبهای سیل استفاده شود
 
بنابراین من موضوعات مطرح شده از طرف شما را درک نمی کنم»
 
و دوست دیگر که دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق می باشد گفت:
 
«این کار نوع سنگ در چاه انداختن برای طرح است در سطح وسیع»
 
اما اینجانب تاکید دارم:
 
مطالب فقط به صورت تجزیه و تحلیل در فضای کارشناسی مجازی می باشد و دست دوستان را در این راه صمیمانه می فشارم.