سوشید

دانشجویان گیوه پا و محصلین اتو کشیده

 

اولین روزهای تأسیس جهاد سازندگی کاشان فراموش نشدنی است. هنگامی که جوانان دانشجو، دانشگاههای خود را رها کرده و گیوه به پا به داخل روستا رفتند و با یک حرکت انقلابی بنیان  کارهای زیادی را پایه ریزی کردند که حفر چاهای کشاورزی متعدد یکی از آنها بود.

و امروز نزدیک ۳۰ سال از آن می گذرد. افت باورنکردنی آبهای زیرزمینی از ۶۰ تا ۱۰۰ متر و هجوم آبهای شور و بحران آب در منطقه یکی از تبعات آن است.

اگر سیستم به گونه ای طرح ریزی می شد که چنانچه آن حرکت های انقلابی درست بود مورد تشویق و اگر اشتباه، مورد موأخذه، امروز دوباره شاهد حرکت های انقلابی بدون پایه کارشناسی نبودیم.

گویا طرح نابر جهت توسعه ۴۰۰ هکتار زمین های بایر با استفاده از ۳ چشمه که متوسط آبی جمع آن ۲۵۰ لیتر در ثانیه و هریک زهکشی طبیعی زمین های تحت پوشش چشمه دیگر به جهت اختلاف ارتفاع ۳۰۰ متری با جمع حدود ۱۲۰ هکتار باغات کهنسال شهر برزک با شعار افزایش بهره وری از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد بنیان نهادن یکی دیگر از آن دست کارهای فاقد کار کارشناسی است.

آیا محصلین اتو کشیده امروز وارد بحث تجزیه و تحلیل کارشناسی این دست کارها خواهند شد. تا جامعه اجرایی ما از کارهای اجرایی با محوریت آزمون و خطا به سمت پایه گذاری درست امور رهنمون گردد.