X
تبلیغات
رایتل

سوشید

برگی از دفتر خاطرات یک کشاورز

 

پدیده بسیار جالبی که امسال اتفاق افتاد. از اسفند ماه سال قبل همچنان آب را کشاورزان گرفتند و مشغول آبیاری شدند. شب و روز مردم دنبال آب بودند تا اینکه در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۰ جلسه ای شورای قنات در منزل ح- غ - ش تشکیل شد تا به حل مشکل پرداختند نتیجه این شد که یک موتور بر سر مادرچاه قنات بگذارند به مدت ۱۰ روز تا آب قنات را اندازه گیری کنند چون خیلی از کشاورزان می گفتند قنات آب دارد و از یک مجرای دیگری می رود.

در این زمان آب قنات ۵ دانگ بیشتر نبود. این ماموریت به ح-غ-ش داده شد. ایشان صبح روز بعد به کاشان رفت تا موتور تهیه کند که با مشکلاتی روبرو شد. از جمله گفتند یک میلیون تومان برای مدت ۱۰ روز بدهید که جور نشد.

گذشت، اولین آب را که بستیم روز سوم فروردین بود. دقیقاْ با ساعت آب تقسیم می شد.

گذشت، روز سیزدهم فروردین شد، باران شروع به باریدن گرفت، چهاردهم هم سیل فراوانی آمد، ۱۳ روز آب را نگرفتیم، همچنان سیل و باران ادامه داشت.

از روز تشکیل جلسه شورای قنات که قرار بود موتور بیاورند تا ۳۵ روز بعد ، یکی از کشاورزان آمد که چرا نشسته اید که قنات از پرآبی در حال خراب شدن است.

خاطرات کشاورز: آقای ص