سوشید

* انقلاب در آمریکا

 

«جوانان آمریکا پس از این سفر ‍‌[آقای رئیس جمهور به نیویورک] هرگز به دوره بادیه نشینی جاهلیت مدرن خویش باز نخواهند گشت و شاید بتوان گفت آمریکا از این پس، بیش از اینکه منتظر انقلاب های رنگین و مخملین در دیگر کشورهای جهان باشد، باید یکی از رنگین ترین آنها را در نیویورک و واشنگتن به انتظار بنشیند››(۱)

 

(۱) قسمتی از مقدمه کتاب ‹تجلی هویت ایرانی در نیویورک›