X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۷۶- متخلف با مردم تفاوت دارد

 

سخنگوی دولت در گفتگو با ایسنا گفت: نباید با ادبیاتی که با متخلفان صحبت می کنند، مردم را مخاطب قرار دهند و این گونه ادبیات باید اصلاح شود. متخلف با مردم تفاوت دارد.

... دولت مخالف برخی برخوردها در قالب طرح امنیت اجتماعی است.

... وی افزود : به هر حال در جامعه ممکن است عده قلیل، محدود و معدودی، هنجار شکن وجود داشته باشد، ولی این ها که همه مردم نیستند و باید حساب مردم را از این گونه افراد متفاوت دانست.(۱)

 

(۱) روزنامه ایران شنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۶