X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۲۲۴- برزک شهر یا روستا

برزک شهر یا روستا

 تحول و دگرگونی هر یک از جنبه های خاص زندگی در عرصه های روستایی ارتباط تنگاتنگ با توسعه سکونتگاههای روستایی دارد و جدا از سمت گیری های علم در سطح ملی نیست. ضرورت تحول و برنامه ریزی توسعه تنها زمانی جدی، همه گیر و معنی دار می شود که جمعیتی آگاه بر اساس نیازها به طرح تقاضاهای خود پرداخته با بهره گیری از منابع، امکاناتی برای رفع مایحتاج و نیازهای گوناگون اجتماعی - اقتصادی خود فراهم آورند(۱).

منظور از توسعه روستایی تبدیل جوامع روستایی به زندگی شهری که در بعضی موارد به مفهوم مدرنیزاسیون تلقی می شود نیست(۲). توسعه روستایی عبارت است از روندی که به افزایش قابلیتها و تواناییهای مردم روستایی برای اداره محیط زندگی خود منجر می گردد. این روند باید در عین حال به توزیع عادلانه تر درآمدهای ناشی از کنترل مردم بر امور خود بیانجامد(۳). توسعه روستایی یعنی؛ رشد معلومات عمومی روستاییان در ابراز عقیده و اظهار نظر پیرامون سرنوشت خود و جامعه خویش و بلوغ اندیشه ها و تلاش پیگیر و اقدام مصممانه روستاییان برای بهسازی جامعه خویش از طریق خودآموزی، خودیاری و همیاری(۴).

در راستای توسعه روستایی اهدافی مانند افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه مکانی - فضایی سکونتگاههای روستایی مدنظر است(۱).

هنگام تحلیل روابط شهر و روستا با توجه به سیاست های توسعه بر واحدهای به هم پیوسته و یکپارچه روستایی - شهری تاکید می کنند، که حوزه روستا-شهر نامیده می شود. این حوزه به صورت خودگردان عمل می کند، دارای فرصتهای شغلی متنوعی است و به رشد صنایع روستایی کمک می کند و از منابع و فن آوری محلی کمک می گیرد.

(تشکیل روستا- شهر با تغییر چهره نواحی روستایی از طریق انطباق عناصر زندگی شهری بر زمینه های ویژه روستایی شروع می شود که به جای سرمایه گذاری در شهرها و تشویق انتقال روستاییان به آنجا با سرمایه گذاری در نواحی روستایی آن ها را تشویق کنیم که در جای خود بمانند و بدین ترتیب آبادی های کنونی را متحول سازیم و ترکیب جدیدی به آنها بدهیم که آنها را روستا- شهر یا شهرهای کشاورزی می نامیم.)(۵)

با توجه به اینکه «برزک» از یک سو دارای بافتی است که غالب ویژگیهای یک روستا مانند درصد بالای جمعیت کشاورز، محیط جغرافیایی که بیشتر دست پرورده طبیعت است، جمعیت نسبی پایین و متجانس از لحاظ اعتقادات، آداب و رسوم و نمونه های رفتاری، تحرک اجتماعی کمتر و روابط اجتماعی نزدیک را دارد. و از سوی دیگر نام شهر بر خود دارد این امکان وجود دارد که با ورود برنامه های توسعه شهری که با نیازها و واقعیات طبیعی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برزک انطباق نیافته نه نشانی از روستایی آباد ( با جاذبه های طبیعی و فرهنگی متنوع و هوای پاک) بماند و نه رفاه و توسعه یافتگی شهری را داشته باشد. بنابراین ارائه و اجرای برنامه توسعه متناسب با واقعیات شهر کشاورزی و روستایی برزک ضروری است و آگاهی شهروندان از واقعیات و اتفاقات و عملکرد مسئولین و برخورد درست و به موقع با آن می تواند شهر ما را به سوی جایگاه واقعی آن در رفاه و آسایش و سطوح بالای فرهنگی اقتصادی، اجتماعی رهنمون شود.

منابع:

۱- سعید؛ عباس، مبانی جغرافیای روستایی

۲- میسرا؛ آر. پی وکی وی سوندارام، گزینه های توسعه روستایی

۳- انصاری، حمید، ملاحظاتی کاربردی در خصوص برنامه ها و طرحهای روستایی

۴- شهبازی؛ اسماعیل، توسعه و ترویج روستایی

۵- فریدمن؛ جان و مایک داگلاس، توسعه روستا شهری، ترجمه عزیز کیاوند.

معصومه شائمی - کارشناس جغرافیا