X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۲۳۵- این بود زندگی

 

" میزی برای کار،
کاری برای تخت،
تختی برای خواب،
خوابی برای جان،
جانی برای مرگ،
مرگی برای یاد،
یادی برای سنگ،
این بود زندگی."

نوشته ای از زنده یاد" حسین پناهی "