X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۲۷۴- افسانه عشق

 

<در زیست شناسی قانونی هست که کاملاْ به ثبوت رسیده است. و آن اینکه هر عضوی از اعضای بدن احتیاج دارد وظیفه خود را انجام بدهد و کار خود را بکند، و اگر از انجام آن بازداشته شود اختلال حاصل می شود.>(۱)

پروفسور اسوالد شوارتز اعتقاد دارد بنا بر قانون فوق با توجه به اینکه رحم در زنان یک عضو اصلی می باشد  چنانچه به وظیفه خود که همان تولد نوزادی که ثمره یک اتحاد کامل است باز بماند، اختلالی که برای شخص و شخصیت زن ایجاد می کند غیر قابل جبران می باشد.  چنانچه در  جای دیگر دارد:

<... مرد اگر مجرد بماند از مقداری از کاملیت زندگی خود منصرف می گردد؛ اما زن جزء اساسی خویش را فدا می سازد.>(۲)

البته تولد نوزاد نمی تواند یک آرمان برای زنی باشد که ازدواج دلخواه خود را نداشته است و تولد فرزند زمانی خوشایند است که حاصل یک به هم پیوستگی ظریف، کامل و  عاشقانه باشد؛ همانطور که در افسانه عشق نقل می شود:

<... افسانه ای در یونان قدیم وجود دارد که ماهیت واقعی عشق را بهتر از هر نوع تعریفی که تا کنون درباره ی آن شده است توصیف می کند. افسانه می گوید: در اصل در روی زمین موجوداتی زندگی می کردند که نیمی مرد و نیمی زن بودند و چون از کامل بودن - هیبریس - Hybris - باد بر غبغب انداختند، علیه خدایان شوریدند تا اینکه زئوس Zeus خشمگین شد و هریک از آنها را دو نیم کرد و هر نیمه را در زمین پراکند، از آن پس هر نصفه در جستجوی نصفه ی دیگر خود است و این آروزی نیل به کمال همان چیزی است که عشق گفته می شود.>(۳)

... ادامه دارد

(۱) و (۲) و (۳) روان شناسی جنسی - پروفسور اسوالد شوارتز